Szakmai arculat

Közös pedagógiai felfogásunk lényege, hogy a gyereket segítsük hozzá a képességei és tehetsége kibontakozása legoptimálisabb formáinak, a személyiség fejlődése legadekvátabb útjainak megtalálásához, kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez. Segítsük a "beleszületett" hátrányok leküzdésében, abban, hogy képessé váljék felnőttként önállóan megtalálni helyét a társadalomban.
Felvállaljuk a komplex személyiségfejlesztést. A legfontosabb érték az állandó tanulásra, önművelődésre, az önálló ismeretszerzésre képes, sokoldalúan fejlett egyén nevelése, az önmegvalósítás segítése.
Igyekszünk gyermekeinket felkészíteni az információs társadalom új igényeire és szükségleteire:
számítógép-használat, idegennyelvtudás, egészséges életmód.
Fontosnak tartjuk, hogy felébresszük a tudás vágyát, az alkotás izgalmát, megtanítsuk tanulni, hogy szeresse, amit tesz, és megtalálja majd azt a munkát, amit szeretni fog.
Elősegítjük, hogy életében harmóniára törekedjen: testileg- lelkileg egészséges ember legyen, stabilizálni, védeni tudja önmagát.
Az új értékek és kihívások mellett fontosnak tartjuk a lakóhelyhez való kötődés kialakítását, a hagyományos, történelmileg kialakult viselkedési normákhoz való igazodást.
Célunk, hogy önfejlesztésre képes személyiséget neveljünk.
Intézményünk vállalja, hogy minden gyermek képességeinek megfelelő képzést kapjon, hogy megállja helyét az életben, s integrálódjon a társadalomba.
Intézményünkben speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek, gyógypedagógusok gondoskodnak róla, hogy a nálunk tanuló gyerekek felkészüljenek az élet nehézségeire, megkapják a kellő segítséget, hogy problémamegoldó felnőttekké, boldog emberekké válhassanak.

A Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Nagybajom és a környező településen élő tanköteles korú gyermekek általános iskolai nevelését látja el. Az iskolába járó gyermekek családjaiban nagyon magas a munkanélküli szülők aránya. A családok többsége alacsony jövedelemmel rendelkezik, sok családnak az egyedüli bevétele a szociális segély és a családi pótlék. A szülők többségének iskolázottsága alacsony, a tanulók többsége jelentős hátránnyal indul otthonról.
Intézményünk színes programkínálatot biztosít úgy a többnyire átlag alatti szociokulturális háttérrel rendelkező tanulók számára, mind a rendezett kulturálishátterű, továbbá tehetséges diákok részére is.
Az alsó tagozatra bejövő gyerekek között egyre nagyobb létszámban érkeznek az olyan tanulók, akiknél különböző okok miatt tanulási nehézség jelentkezik. A tanulók iskolai életének megszervezésében a pedagógiai érdeket, a célszerűséget és a hatékonyságot tekintjük elsődlegesnek. Olyan szervezeti formákat alkalmazunk, amelyek a legeredményesebben szolgálják, a gyermekek testi-lelki fejlődését. Ezért döntöttünk úgy, hogy bevezetjük az iskolaotthonos nevelési-oktatási formát.
Úgy gondoljuk, hogy a tanulási kudarcok okai igen szerteágazók lehetnek. Eredménye pedig mindig a tanuló jelentős lemaradása. Így elsődleges feladatunknak az okok felderítését, majd a megelőzést tartjuk. Az elmaradás egyik jellegzetes oka a képességekben keresendő. Az emiatt hátrányba került tanulók részére rendszeres felzárkóztató foglalkozásokat (korrepetálásokat) szervezünk. Az alsó tagozatban az osztályhoz rendelt órakerettel, a felsőben az igényeknek megfelelően változó órakerettel. A felzárkóztatás tartalma a tanulást elősegítő képességek fejlesztése (olvasás, matematikai alapműveletek, stb.).
Szakképzett logopédus foglalkozik a beszédhibás tanulóinkkal. A sajátos nevelési igényű tanulók részére egyéni illetve kiscsoportos fejlesztést biztosítunk gyógypedagógusok bevonásával.
Igénybe vesszük a pedagógiai tanácsadó intézetek (pl.: nevelési tanácsadó) diagnosztizáló és javaslattevő tevékenységét. Törekszünk a helyben lebonyolított szűrővizsgálatokra. Az iskolánkban található fejlesztőeszközök, melyek a figyelmet, az ügyességet, a mozgáskoordinációt, a térbeli tájékozódást, a szerialitási képességet is fejlesztik jelentősen hozzájárulnak a gyermekek fejlődéséhez. Ezek a készségek és részképességek alapozzák meg az elvont gondolkozást is.
Az alsó tagozat 1-3 osztályban, szakköri keretben, 4. osztálytól órakeretben folyik idegen nyelv tanítása iskolánkban. A német nyelv mellett választható idegen nyelv az angol.
A végzett diákok többsége Kaposvár középfokú intézményeiben tanul tovább, néhányan Nagyatádon, Marcaliban, Kadarkúton, kevesebben a megyén kívül folytatják tanulmányaikat.
Olyan környezetet kívánunk teremteni, amely a gyermekben a megtapasztalt szeretet, a törődés biztonságérzetet teremt, ahol jól, otthonosan érzi magát, ahol megalapozhatja tudását, kielégítheti egyéni érdeklődését, ahol kedvezően fejlődik személyisége, s amelyből - nyolc év után - egészséges, önmagukban bízó, képességeiket és adottságaikat ismerő, és azoknak megfelelően teljesítő, alap-kompetenciákkal rendelkező tanulókat bocsáthatunk ki az iskola kapuján.
Iskolánk névadójára emlékezve a ,,Csokonai-napok"-kal , olyan programsorozatot bonyolítunk le, amellyel erősítjük intézményi összetartozásunkat, tanulóinkat sokirányú ismeretszerzésre sarkalljuk, kellemes és hasznos időtöltést biztosítunk. Konkrét programját és időpontját éves terveinkben határozzuk meg. Vers-és prózamondó, helyesíró, meseíró, rajz, számítógépes rajz, informatika, matematika versenyeket hirdetünk meg iskolánk, valamint a környező települések diákjai számára.
A ,,Csokonai-est" keretében kulturális bemutatót tartunk .

Iskolánk 2005 és 2008 évben is elnyerte az ÖKOISKOLA címet.
Fontos nevelési feladata iskolánknak - a település ökológiai adottságaiból adódóan - a környezeti nevelés, a környezetvédelem tudatosítása. Ez szervesen beépül a helyi tantervünkbe és igyekszünk ezt minél változatosabb keretek között művelni a tanítási órákon és kívül (öko-kert, erdei iskola, gólyák megfigyelése).

A sport területén, mind a városkörnyéki versenyeken, mind a megyei versenyeken rendszeresen szép eredményeket érünk el. A testnevelés órák a rendszeres mozgásról, egészséges életmódról, a sport megszerettetéséről szólnak, a tananyag feldolgozásának segítségével. Jelentős iskolánkban a labdarúgó utánpótlás nevelése, külön büszkék vagyunk röplabdásainkra, akik számos nemzetközi siker mellett több diákolimpia bajnoki címmel dicsekedhetnek.