Pálmajori Tagintézmény

Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pálmajori Tagintézménye

Cím:7561 Pálmajor, Pálmajor utca 69.

 

Pálmajor település, az iskola bemutatása

Pálmajor település a Nagybajom - Kadarkút Kistérség részeként halmozottan hátrányos helyzetű. Több sajátossága miatt került ebbe a helyzetbe, de a legkiemelkedőbb a munkanélküliség magas aránya. A faluban lakók 100 % -a roma származású, így iskolánk tanulói is mindannyian romák, bejáró tanulónk nincs. A gyerekek szegény és problémákkal küszködő családokból kerülnek hozzánk, mely nagyban kijelöli a nevelés és oktatás célját. Tanulóink szinte mindannyian hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek.
Az iskolába járók kivétel nélkül részt vettek óvodai nevelésben. Ennek ellenére nagyon sokan hiányosságokkal érkeznek az első osztályba. A legszembetűnőbb probléma az iskolába érkező gyerekek elhangzó beszédének sajátosságai, melyek logopédiai fejlesztést igényelnek. Több gyermek már az óvoda utolsó évében részt vesznek logopédiai terápiás foglalkozásokon, azonban ez a legtöbb esetben kevésnek bizonyul. Ebből adódóan az iskolában egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozás zajlik.
Összevont tanulócsoportban 1 - 4 osztályban folyik a tanítás. Minden tanulónk napközis, így egész nap ( 7:30 - 16: 00 óráig) az intézményben tartózkodik. Helyet adunk a katolikus hittan oktatásának, és szakkör jelleggel művészeti oktatás keretein belül társastánc működik. Ezeken a foglakozásokon is 100%-os a részvétel. Kiemelt feladatunknak tekintjük a hagyományok őrzését, a roma kultúra ápolását és az identitástudat pozitív irányú kialakítását.

Személyi feltételek:
Intézményünkben két fő pedagógus dolgozik, akik mindketten rendelkeznek a törvényben meghatározott szakképesítéssel. A negyedik osztályosok német nyelv oktatását a Nagybajomból kijáró nyelvtanár látja el.
Az iskolában dolgozik még egy hat órában foglalkoztatott takarító, fűtő.
Iskolánk a Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium tagintézményeként működik, ennek megfelelően az irányítás is onnan történik. Szinte napi kapcsolatban állunk az iskola vezetés tagjaival, részt veszünk az értekezleteken, megbeszéléseken. Az információáramlás kitűnő. Partnerként tekintenek iskolánkra, minden rendezvényen részt veszünk.

Tárgyi feltételek:
Iskolánk aprócska, de annál barátságosabb. Egy épületben kapott helyet az önkormányzati hivatallal, közösségi házzal és a település könyvtárával. Egy nagy közös udvar közepén helyezkedik el, távol az úttól és az utca zajától. Igazán ideális környezet kisgyermekek számára. Egy tanterem, tornaszoba, folyosó és mosdók állnak rendelkezésre.A szerény körülményeket azzal próbáljuk ellensúlyozni, hogy mindig az évszaknak illetve a közelgő jeles napoknak megfelelően öltöztetjük díszbe iskolánkat. Különösen gondot fordítunk arra, hogy a gyerekek munkái jelenjenek meg. A negyedik osztályosok német nyelvi óráit és a logopédiai foglalkozásokat a tornaszobában tartják.
A tantermet úgy rendeztük be, hogy a gyerekek szünetekben és szabadidős foglalkozások alkalmával is kezükbe vehessék a játékokat és könyveket. A számítógépeket szintén szabadon használhatjuk a tanórákon, szabadidőben, szünetekben. Azért tartjuk mindezt fontosnak, mert tudjuk azt , hogy családjaikban nem áll módjukban játszani, olvasni - hiszen kevés gyermeknek van otthon fejlesztő játéka, könyve.
A mindennapos testnevelés bevezetésre került minden évfolyamon, hiszen így kivitelezhető. Téli időszakban ennek a tornaszoba ad helyet, a jó idő beálltával, pedig iskolánk udvarán mozognak, sportolnak a gyerekek.

Az iskola oktató-nevelő munkája

Magatartás:
Tanulóink neveltségi szintje megfelelőnek mondható, a tanórákon és a szabadidős tevékenységek alkalmával az elvárható magatartást tanúsítják. Az intézményen belül és a kirándulások alkalmával is jól tudnak viselkedni. Ez meggyőződésünk szerint elengedhetetlen feltétele a tanításnak. Tanulni, gyakorolni, elmélyülten tevékenykedni csak fegyelmezett légkörben lehet.

Szorgalom:
A gyerekek tanuláshoz való hozzáállása jónak mondható, legtöbbjük érzi annak jelentőségét, hogy mit jelenthet számára a tanulás, miért fontos a szakma megszerzése. Hátrányos helyzetükből adódóan, sajnos legtöbben azt látják a szüleik körében, hogy nincs, vagy csak alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ezért próbáljuk megláttatni a tanulóinkkal, azokat a szegény, de tehetséges gyermeki életutakat, melyek példát jelenthetnek a számukra. Ugyanakkor a családokkal is folyamatosan beszélgetünk erről a témáról, hiszen a szülők segítsége nélkül nem lehet eredményes a mi munkánk sem.

Magyar nyelv és irodalom:
A magyar irodalom tantárgyat nagyon szívesen tanulják a gyerekek. Igyekszünk úgy oktatni, hogy kedvüket felkeltsük az anyanyelv, az irodalmi alkotások az olvasás iránt. Az olvasás tanításához az Apáczai Tankönyvcsalád könyveit használjuk minden évfolyamon. Meggyőződésünk, hogy megfelelő bevésés és gyakorlás nélkül nem alakulhatnak ki az alap kultúrtechnikák, melyek meg nem léte veszélyeztethetik a további évfolyamokon való továbbhaladást. Az értő olvasás kialakítása fontos feladatunk, hiszen az önálló tanulást csak így segíthetjük elő. Ennek érdekében a néma és a hangos olvasás gyakorlásánál is arra törekszünk, hogy a lehető legtagoltabban és leghangsúlyozottabban történjen meg a gyakorlás. A versek és mesék, majd a hosszabb lélegzetvételű írásművek megismertetése mind- mind e cél érdekében történik. Kiemelt feladat a köznyelvi, elfogadott beszéd és szókészlet biztos használatának megvalósítása. A szabad önkifejezés, szóbeli és írásbeli szövegalkotás minél jobb és tartalmasabb elsajátítása minden óra és foglalkozás kiemelt feladata. Ezek mellett törekszünk az ismeretanyag minél szélesebb körű befogadására. Gyermekeink kreativitása megmutatkozik nyelvi kifejezőkészségükben is, ennek érdekében sok dramatizálást, és szituációs gyakorlatot végzünk a tanév során. Célunk, hogy olyan tanulók végezzenek nálunk, akik az élet minden területén, bármely élethelyzetben tudjanak viselkedni és önmagukat kifejezni, véleményt nyilvánítani. A nyelvtan tanítása során úgy igyekszünk súlypontozni a tananyagot, illetve a kiemelt nyelvi kompetenciákat érinteni, hogy azok komplex módon hassák át a tanulók mindennapjait. Az írástanítás első pillanatától fogva egyben a helyesírást is oktatjuk, hiszen csak így lehet eredményt elérni. Analóg és változó feladattípusok egyaránt képesek szolgálni e célt. Soha nem választható szét tehát az írás a helyesírástól. Ennek érdekében minden tantárgy írásbeli produktumában törekedni kell annak helyességére is.
A grammatikai, magyar nyelvi rendszer megismertetése, annak helyes alkalmazása negyedik osztály végére elvárható. A tanulók ez irányú pozitív beállítódása az alsó tagozat feladata.

Matematika:
A gondolkodási és kognitív képességek kialakítása, a tájékozódás helyes kialakítása, a logika rendszerének felismerése, összefüggések megláttatása mind- mind e tantárgy feladata. Igyekszünk az oktatás során olyan feladatok elé állítani gyerekeinket, melyek képesek a megfelelő kompetenciák kialakítására, fejlesztésére. A különböző számkörökben való tájékozódás, a számok tulajdonságainak megismerése, felismerése minden évfolyam kiemelt feladata. Az oktatás során minden esetben próbálunk a tanulók személyes tapasztalataira alapozni, hiszen ezt a nehéz feladatot így lehet a lehető legnagyobb sikerrel végrehajtani. A matematika különböző részterületeit sok gyakorlással és folyamatos ismétlő feladatokkal igyekszünk elsajátíttatni. A logikus gondolkodás kialakítása a legnehezebb feladat – sokszor elkeserítően eredménytelen. Többféle módszert, játékos tevékenységet kipróbálva, sajnos még mindig nem találtuk meg a megfelelő megoldást. Szöveges feladatok, nyitott mondatok a legtöbb gyermek számára önállóan megoldani gondot okoznak.

Ének-zene:
Iskolánkban működik az énekkar, mely iskolai rendezvényeinken nagy sikerrel szerepel. Mindig próbálunk olyan dalokat tanítani, amiket élvezettel tanulnak meg a gyerekek, és a műsorokon a közönség szívesen fogadja. Ezeket szabadidejükben is nagy szeretettel éneklik a gyerekek. Énekórán nagy hangsúlyt fektetünk a ritmusérzék fejlesztésére, szerencsére, ezeknek a gyerekeknek kiváló ez az érzékük. Szívesen éneklik azokat a dalokat az iskolán kívül is, amiket a suliban tanulunk. Dalos játékokban aktívan vesznek részt.

Testnevelés és sport:
Szívesen mozognak, sportolnak nemcsak tanórán, szabadidejükben is. Népszerűek a labdajátékok, a fogó-, futójátékok. Szeretik a csapatjátékokat, vetélkedőket. Minden nap alig várják már a testnevelést. A szabadidős foglalkozások keretén belül is mindig szabadtéri mozgásos játékokat próbálok kitalálni. Kiemelkedő szerepére nagy hangsúlyt fektetünk. Nemcsak tornaórán kell ezt hangsúlyozni, hanem más tantárgyaknál is, illetve folyamatosan, mindig.

Környezetismeret:
A tantárgynál mindig nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód témakörére, amelynek szerves része a sport, mozgás.
Szeretik a környezetet is, hiszen rengeteg kísérlet, megfigyelés és tanulmányi kirándulás pl. erdőn, mezőn...stb. színesíti az iskolai tanórákat. Fontosnak tartjuk a természet szeretetére való nevelést, hiszen ez vesz minket körül, nélküle nem lenne élet. A környezetvédelemre és a természet óvására tanítjuk őket. A Föld Napjáról, Víz Világnapjáról, Madarak és Fák napjáról és az Állatok Világnapjáról minden évben megemlékezünk, olvasunk érdekes történeteket, meséket, játékosan tanulunk. Azt látjuk, egyre környezettudatosabban viselkednek, már a kisebbek is.

Rajz és vizuális kultúra:
Ez az egyik kedvenc tantárgy, imádnak rajzolni, festeni. Bármit, ami ezzel kapcsolatos. A munkában kitartóak, érdeklődőek minden új feladattal szemben. Általában önállóan dolgoznak. Munkáikat az iskolában mindig kirakjuk. Nézegetik és értékelik egymás munkáit. A művészeti nevelés ezen ága segít kialakítani a gyerekek önkifejezését, pozitívan hat személyiségükre és érzelmi életükre. Ennek érdekében igyekszünk minél több lehetőséget biztosítani a számukra. Fontosnak tartjuk, hogy munkáik jussanak el az iskolán kívülre is.

Technika és életvitel:
A gyermekek másik nagy kedvence. Szívesen vesznek részt a munkában, kíváncsiak, érdeklődőek az új feladatokkal szemben. Kitartóan dolgoznak minden alkalommal. A nagyok sokat segítenek a kicsiknek. Az eszközöket, anyagokat megfelelően és biztonságosan használják és ismerik. A munkáikat mindig az iskolában állítjuk ki, mind a tanteremben mind a folyosón. Nagyon kreatív munkákat készítünk, szépítjük környezetünket, mert így a gyerekek is jobban érzik magukat. Szeretik nézegetni és értékelni egymás munkáit. Figyelembe véve, hogy ezen alkalmakkor a tanulók sokféle képessége is fejlődik a szabadidőben is szívesen barkácsolnak és dolgoznak a gyerekek. Mi igyekszünk ehhez minél többféle anyagot biztosítani, hogy kreativitásukat szárnyalni hagyjuk. Az esztétikai ízlésformálás elér a családokhoz is, hiszen a munkákat otthon díszként felhasználva szüleik szépérzékét is fejlesztik.


Gyermekvédelmi munka

A település összetételéből adódóan a tanulóink 100%-a gyermekvédelmi támogatásban részesül, hátrányos helyzetű. A szülői értekezletek gyakoriak a mi iskolánkban, de szükségét is látjuk, hasznosnak tartjuk a személyes találkozásokat. Az iskola ajtaja mindig nyitva áll, a szülők bármikor felkereshetnek bennünket, a kötelező fogadóórákon túlmenően is.
Nagy hangsúlyt fektetünk a megelőzésre, ennek érdekében sokat beszélgetünk a gyerekekkel és szüleikkel a megfelelő életmódról és életvezetésről. Előadást tartott iskolánkban több alkalommal iskolánk védőnője, iskolarendőrünk. Néztünk felvilágosító előadásokat, kisfilmeket a következő témákban: bűnmegelőzés, tisztálkodás, egészséges életmód, fogápolás, drog prevenció, dohányzás káros hatásai, alkoholizmus veszélyei, biztonságos közlekedés, személyi és vagyonbiztonság.

 

Hitvallásunk

"Szeretet nélkül az élet elviselhetetlen - de szeretet nélkül elviselhetetlenek vagyunk magunk is."

Aki gyermekekkel foglalkozik, az csak úgy tegye, ha szereti a gyerekeket, ha olyan helyen pedagógus, ahol főként halmozottan hátrányos, szegény családok gyerekeit kell tanítania, úgy hatványozottan igaz ez.
Meggyőződésem, hogy csak szeretettel, elfogadással tudjuk tanítani, oktatni és főleg nevelni a tanulóinkat. Az iskola feladatai között kiemelten szerepel a nevelés, személyiségfejlesztés az ismeretátadás mellett.
A tanító a saját személyiségével, hitelességével és emberségével képes csak és kizárólag a rá bízott kicsiket útnak indítani.
A gyerekek mellett a szülők formálása is alapkérdés, hiszen a család az a színtér, ahol a szocializáció elkezdődik, a gyermek fejlődése elindul.
Az iskola alsó tagozata, alapozó szakasz, melynek feladata olyan szintre emelni a tanulók képességeit, melyre képes építkezni a felső tagozat.
Ennek érdekében az alapkultúr- technikák elsajátíttatása, a megfelelő pozitív személyiségjegyek kialakítása és megerősítése a feladatunk. Olyan gyermekek nevelése, akik képesek megállni a helyüket majdan a nagybetűs életben is.
Az iskola mindennapjait úgy kell megszervezni, hogy éljék át a tanulás, az ismeretszerzés örömét, és minél inkább váljék belső szükséglettükké a tudásvágy. Nem könnyű feladat ez, hiszen a családi környezetük, a hagyomány rendszerük nem ilyen célokat tűz ki. Mégis nekünk pedagógusoknak meg kell értetnünk, csak ez a lehetséges út a saját boldogulásukhoz.
Az iskolában a gyerekeknek jól kell érezniük magukat, szeretettel és örömmel kell járjanak, mert csak így lesznek képesek a tanulásra, a haladásra, a gyarapodásra. Ennek érdekében családias, derűs légkört kell biztosítani, és a tanulási folyamatot élményszerűvé kell tennünk.
Figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait, egyéni képességeiket, erős, illetve gyengébb területeket és egyénre szabva, differenciálva haladni az ismeretek tanításában. A kis létszám lehetősét ad az egyéni foglalkozásokra, ezt a legmesszebbmenőkig kötelességünk kihasználni. A felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás minden órán teret kell kapjon.
Az iskola hagyományainak ápolása cél, hiszen nem lehet új, a régi értékek megőrzése nélkül. Cél, hogy a gyerekek részt vehessenek minél több nagybajomi programon, mint eddig is, a jó kapcsolatot ápolni, éltetni kell.
A település rendezvényein, jeles alkalmain való részvételt a gyermekekkel fontosnak tartom a kötődés szempontjából. A kisiskola jövője kétséges ugyan, de az biztos : erre a tanévre becsengettek Pálmajorban. Azok a szülők, akik nem szeretnék Nagybajomba busszal járatni iskolába az alsó tagozatos gyermekeiket éltek a lehetőséggel, és az intézményt választották. Nekünk, pedagógusoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a bennük szunnyadó lehetőségeket megtaláljuk, felszínre hozzuk és a lehető legmagasabb szintre fejlesszük.